X KADENCJA

(2019 – 2022)

Zarząd

Kacper Kruszewski Prezes Zarządu

Paulina Meller-Kmiecik Wiceprezes Zarządu

Justyna Paszkiewicz Skarbnik

Łukasz Pietura

Magdalena Gramza Rzecznik

Monika Gracz-Karmelita Sekretarz

Bartosz Banach

Michał Pajdak

Radosław Masiarek

Komisja rewizyjna

Bartosz Walter Przewodniczący

Henryk Puk

Kamila Trocińska Sekretarz

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej przy SKT nr 185 STO w Poznaniu z dnia 17.03.2016roku

 • 1.
 1. Komisja Rewizyjna (dalej Komisja) jest jedną z władz SKT nr 185 STO w Poznaniu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja działa w oparciu o statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego i uchwały Walnego Zebrania Członków SKT nr 185 STO w Poznaniu.
 • 2.
 1. Komisja jest wybierana przez Walne Zebranie Członków SKT nr 185 STO w Poznaniuw głosowaniu tajnym i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Członek Komisji nie może pełnić funkcji w Zarządzie SKT nr 185 STO w Poznaniu ani pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia w placówce oświatowej podległej Kołu. Ponadto członek Komisji nie może pozostawać z członkami Zarządu SKT nr 185 STO w Poznaniu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ani być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 • 3.
 1. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.
 2. Przewodniczący Komisji lub inny jej członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. O posiedzeniach Zarządu Komisja powinna być informowana stosownie wcześniej wraz z proponowanym planem spotkania i informacją o omawianych zagadnieniach.
 • 4.
 1. Komisja ma prawo żądania od członków i władz Zarządu SKT nr 185 STO w Poznaniuoraz od dyrekcji podległych Kołu placówek oświatowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Komisja powinna otrzymywać regularnie protokoły z posiedzeń Zarządu oraz kopie podjętych uchwał.
 • 5.
 1. Komisja działa w oparciu o stałą siedzibę SKT nr 185 STO w Poznaniu, a jej obsługę w miarę możliwości zapewnia Zarząd.
 2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 • 6.

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

 • 7.
 1. Zadania Komisji określone są wart.58 statutu STO i obejmują:
 2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła oraz podległych Kołu placówek oświatowych;
 3. występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi w przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Koła;
 5. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła;
 6. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
 7. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Koła lub wnioskowanych przez Zarząd Koła.
 8. Dodatkowo Komisja może wystąpić z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także zażądać zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 • 8.
 1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
 • 9.

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza STO.

 • 10.
 1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego, e-mailowego, bądź korespondencyjnego.
 • 11.
 1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad, którego odpisy są doręczane Zarządowi.
 2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
 3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada przewodniczący KR.
 4. Członkowie Komisji mogą na swój wniosek otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
 • 12.

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Członków Komisji. Treść niniejszego Regulaminu została przyjęta Uchwałą Komisji Rewizyjnej w dniu 17.03.2016i podpisana przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej

Kadencja VIII (2013-2016)

Zarząd

 • Jacek Kobusiński – Prezes Zarządu
 • Monika Gracz-Karmelita – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Nadolny – Skarbnik
 • Bartosz Walter – Sekretarz
 • Agnieszka Matczak
 • Marcin Nadolny
 • Marek Szyca

Komisja rewizyjna

 • Łożyński Jan – Przewodniczący
 • Przybylski Szymon – Wiceprzewodniczący
 • Urbańska-Guss Natalia – Sekretarz