21 wrz

Składka członkowska w roku 2016/2017

Monety

Zarząd Główny STO opublikował informację o wysokości rocznej składki członkowskiej.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami (art. 62 ust. 1 statutu), roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego, zaokrąglona do pełnych złotych w górę. Opublikowana w Dz. Urz. GUS 2016 r. pod poz. 28 wysokość w/w wynagrodzenia wyniosła 4244,58 zł.

Mając powyższe na uwadze, składka członkowska w roku obrotowym 2016/2017 wynosi 43 zł.

Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2016 roku. Informujemy również, że Zarząd naszego Koła podjął decyzję o wydzieleniu odrębnego rachunku bankowego na który należy wpłacać składki członkowskie. Wszystkie wpłaty należy kierować do Banku BZ WBK SA, na konto 06 1090 1346 0000 0001 3336 5105.